X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

eritmalar

SIRT HODISALARI. ADSORBSIYA
Ma`rusaning maqsadlari Sirt hodisalari sirt yuzasida kechib, ma`lum qonun - q...
Ko`riladigan masalalar Sirt hodisalari. Asosiy tushunchalar va qonuniyatlar A...
Sirt hodisalari. Asosiy tushunchalar va qonuniyatlar. Kimyoda moddaning dispe...
Sirt hodisalari. Asosiy tushunchalar va qonuniyatlar. Sirt hodisalari - bu fa...
Sorbsiya jarayonlari Ikki fazani bir-biridan ajratib turuvchi satx yuzasida m...
Adsorbsiya yuz beradigan yuzalar. Gaz - suyuqlik. Gaz - qattiq modda Suyuqlik...
Harakatsiz sirtdagi adsorbsiyaga ta`sir etuvchu omillar 1. Adsorbent va adsor...
Adsorbsiya miqdorini baholash Solishtirma adsorbsiya - adsorbentning 1 cm2 yu...
Adsorbsiya miqdorini baholash Freyndlixning tog`ri chiziq tenglamasi: X lg --...
Adsorbsiya miqdorini baholash Harakatsiz satxdagi adsorbsiya uchun Lengmur te...
Adsorbsiya miqdorini baholash Lengmurning monoqavatli adsorbsiya izotermasi: ...
Sirt taranglik va sirt faolligi Suyuqlikning sirt tarangligini kamaytiruvchi ...
Adsorbsiya miqdorini baholash Harakatli satx uchun Gibss tenglamasi: C d C - ...
Dyuklo-Traube qoidasi Ham gidrofil, ham gidrofob guruxlarni tutgan moddalar d...
Класс
Автор

eritmalar

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

SIRT HODISALARI. ADSORBSIYA

2 слайд

Ma`rusaning maqsadlari Sirt hodisalari sirt yuzasida kechib, ma`lum qonun - qoidalarga bo`ysinadi. Bu qoidalarni o`rganishda sirt energiyasining o`zgarishi, adsorbsiya o`tishi sharoitlari, unung miqdorini aniqlash ko`riladi. Ko`pchilik biologik jarayonlar to`qimalar yuzasida, membranalar chegarasida yuz beradi va adsorbsiya jarayonidan boshlanadi. Oziq-ovqat hazm bo`lishi, nafas olish, fermentlarning faoliyati, dorivor moddalarning singishi va b. adsorbsiya qonun-qoidalariga bo`ysinadi. Shu qonun-qoidalarni o`rganish ushbu ma`ruzaning asosiy vazifasi hisoblanadi.

3 слайд

Ko`riladigan masalalar Sirt hodisalari. Asosiy tushunchalar va qonuniyatlar Adsorbsiya yuz beradigan yuzalar Sirt hodisalarining kelib chiqishi Sirt hodisalarining tibbiy-biologik ahamiyati Adsorbsiya, absorbsiya va hemosorbsiya Sirt taranglikni adsorbsiyaga ta`siri Adsorbsiya miqdorini baholash Tanlab adsorbsiyalash va xromatografiya

4 слайд

Sirt hodisalari. Asosiy tushunchalar va qonuniyatlar. Kimyoda moddaning dispers holati va sirt hodisalarini o`rganuvchi bo`lim kolloid kimyo deyiladi. Dispers sistema zarrachalarining o`lchami va unga teskari bo`lgan kattalik - disperslikdir. Sirt yuzasining S moddaning massasi m yoki hajmiga V nisbati solishtirma sirt So deyiladi: S S So= --------- cm2 /g ; So= --------- cm2/ml m V

5 слайд

Sirt hodisalari. Asosiy tushunchalar va qonuniyatlar. Sirt hodisalari - bu fazalar chegarasida sodir bo`ladigan va fazalar o`zaro ta`siri natijasida yuzaga keladigan jarayonlardir. Sirt yuzasining birligiga sirt energiyasining nisbati sirt taranglik deyiladi. G = --------; Dj /cm2 G= S; Dj S G - sirt energiyasi ; S - sirt yuzasining kattaligi; - sirt taranglik koeffitsienti

6 слайд

Sorbsiya jarayonlari Ikki fazani bir-biridan ajratib turuvchi satx yuzasida modda konsentratsiyasini o`zgarishi adsorbsiya deyiladi. Yutuvchi modda - adsorbent Yutiluvchi modda - adsorbtiv Gazlar yutilishi -absorbsiya Adsorbent va adsorbtiv o`rtasida kimyoviy bog` hosil bo`lishi bilan boradigan adsorbsiya - hemosorbsiya deyiladi. Sorbsiyaga teskari bo`lgan jarayon - desorbsiya

7 слайд

Adsorbsiya yuz beradigan yuzalar. Gaz - suyuqlik. Gaz - qattiq modda Suyuqlik - suyuqlik. Suyuqlik - qattiq modda Odam organizmida: Hujayralar va hujayra yadrolari, protoplazmalar, organizm va muhit orasidagi sirt chegarasi va ularda boradigan hodisalar: yog`lar harakati va xazm qilish jarayonlari, fermentlarning faoliyati, oqsil biosintezi va boshqalar.

8 слайд

Harakatsiz sirtdagi adsorbsiyaga ta`sir etuvchu omillar 1. Adsorbent va adsorbtiv tabiati 2. Adsorbentning disperslik darajasi 3. Adsorbtivning konsentratsiyasi yoki bosimi 4. Harorat 5. Erituvchining tabiati

9 слайд

Adsorbsiya miqdorini baholash Solishtirma adsorbsiya - adsorbentning 1 cm2 yuzasiga yoki 1 g massasiga yutilgan moddaning mol miqdoridir: X X Г = ------- mol/cm2 ; Г = ------- mol/g S m Harakatsiz satxdagi adsorbsiya uchun X Freyndlix tenglamasi: X Г = ------- = K·C1/n Г = ------- = K ·P1/n m m

10 слайд

Adsorbsiya miqdorini baholash Freyndlixning tog`ri chiziq tenglamasi: X lg ------- = lgK +1/n lgC m Adsorbsiya izotermasi lg K lg C lg x/m ) tg = 1/n

11 слайд

Adsorbsiya miqdorini baholash Harakatsiz satxdagi adsorbsiya uchun Lengmur tenglamasi: bC Г - adsorbsiya miqdori Г = Г ----------- Г - maksimal adsorbsiya 1+ bC C - modda konsentratsiyasi Kichik konsentratsiyalar uchun: Г = Г · bC Katta konsentratsiyalar uchun: Г = Г

12 слайд

Adsorbsiya miqdorini baholash Lengmurning monoqavatli adsorbsiya izotermasi: Г II III I С

13 слайд

Sirt taranglik va sirt faolligi Suyuqlikning sirt tarangligini kamaytiruvchi moddalar - sirt faol moddalar deyiladi: moylar, yog`lar, spirtlar va boshqa organik moddalar. Suyuqlikning sirt tarangligini oshiruvchi moddalar - sirt nofaol moddalar deyiladi: tuzlar va boshqa elektrolitlar. Modda konsentratsiyasi o`zgarganda sirt taranglik o`zgarishini ko`rsatuvchi kattalik sirt faolligi deyiladi: d / dC

14 слайд

Adsorbsiya miqdorini baholash Harakatli satx uchun Gibss tenglamasi: C d C - modda konsentratsiyasi Г = - ------- · ---------- R - universal gaz doimiysi RT dC T - absolut harorat d ---------- < 0 - adsorbsiya musbat dC d ---------- > 0 - adsorbsiya manfiy dC

15 слайд

Dyuklo-Traube qoidasi Ham gidrofil, ham gidrofob guruxlarni tutgan moddalar difil moddalar deyiladi. Dyuklo-Traube qoidasi: difil organik moddalar zanjirini har bir - CH2 - guruxga uzayishida, ularni musbat adsorbsiyada ishtirok etish hususiyati 2-3 barobarga ortadi.