X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Пілотний програмно-цільовий проект інституту: “ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНО...
Слід переосмислити роль освіти не тільки як пасивного виконавця певного «соці...
…освіченою людиною вважається та, яка навчилася вчитися, навчилася змінюватис...
Основні тенденції сучасного розвитку освіти: відкритість безперервність транс...
Інститут післядипломної педагогічної освіти – провайдер освітніх послуг, що б...
Головна мета проекту: впровадження кредитно-модульного формату курсової підго...
Завдання проекту: Підготовка педагогів до компетенції освіти протягом життя П...
Забезпечення можливості навчання за індивідуальною (варіативною) частиною про...
Розробка модульної програми, технологій, змісту, форм організації ефективного...
«неперервна освіта»: «продовжена» (continuing) – в Англії «поновлена» (remedi...
Методологічні підходи до організації неперервної педагогічної освіти андрагог...
Індивідуальний освітній маршрут (освітня траєкторія) – специфічна інновація в...
створення власної індивідуальної професійно-особистісної траєкторії
ПЕРСПЕКТИВИ КМС: Перехід від традиційного пасивно-репродуктивного, епізодично...
використання диференційованих та індивідуальних навчальних програм професійно...
підвищення внутрішньої мотивації педагога, його проактивності, самостійності,...
вибір педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку, ...
співпартнери в оволодінні знаннями і вміннями, співтворці педагогіка співробі...
розширено й оновлено функційні ролі всіх учасників навчального процесу створе...
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ КУРСІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
Інновація в навчанні – введення нового в мету, зміст, методи і прийоми навчан...
Європейську кредитно-трансферну систему (European Credit Transfer System, ECT...
ЕСТS- це європейська кредитно -трансферна система, яка створена для забезпече...
ЕСТS - кредити відображають навантаження педагогічного працівника в період на...
Модуль — окремий і зв'язаний блок навчання, задокументована завершена частина...
Змістовий модуль - сукупність навчальних елементів модульної програми, що поє...
КРЕДИТ – засіб, що забезпечує вимірювання результатів навчання, досягнутих за...
Рекурентна освіта (від англ. recurrent education) – освіта неусвідомлена, без...
Під циклічною моделлю професійно-особистісного зростання педагога за КМС розу...
“модель емпіричного навчання” Курта Левіна і Девіда Колба 1) конкретний досві...
За шкалою ЕСТS За національною шкалою За модульною програмою курсів А відмінн...
ДІЯЛЬНІСНО-ПОШУКОВИЙ IV. РЕФЛЕКСИВНО-КОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП МІЖКУРСОВИЙ ПІДСУМКОВО-...
Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до педагога на засадах компет...
Інноваційні принципи діяльності педагога
Розподіл кредиту НА ОЧНО-НАСТАНОВЧІЙ СЕСІЇ Види навчальної діяльності ПМ1 ПМ2...
РОЗПОДІЛ КРЕДИТУ КОТРОЛЬНОГО БЛОКУ МОДУЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ Вхі...
Розподіл кредиту на очно-дистанційних курсах Види навчальної діяльності ПМ1 П...
КМ 1 (КОФ+КДФ) + КМ 2 ((КОФ+КДФ)) + КМ 3 (КОФ+КДФ) + КМ 4 (КОФ+КДФ) + КМ 4 (К...
КРЕДИТ МІЖКУРСОВОГО ФОРМАТУ = КРЕДИТ ПРОЛОНГОВАНОГО МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ + ЗА...
Етапи реалізації проекту Термін дії проекту: 2008 – 2013 роки І етап – пропед...
ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД
Розподіл кредиту на підсумково-звітовому етапі ФОРМИ РОБОТИ ЗАГАЛЬНА СУМА КРЕ...
Сума кредиту в міжкурсовий період (показник у балах) Відповідність кваліфікац...
Головним сьогоднішнім завданням стало виробництво компетентних людей – таких ...
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ Й КОНСТРУКТИВНІ ПИТАННЯ
Класс
Автор

ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Пілотний програмно-цільовий проект інституту: “ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ” Керівник проекту: Чернікова Л.Г., проректор з науково-пед. роботи Дон облІППО, доцент Укладачі: Сидоренко В.В., к.філол.н., доц. кафедри педагогіки, психології і педагогічної творчості Дон облІППО Чернишова Р.І., завідувач кафедри природничо-наукових дисциплін та методикиїх викладання Дон облІППО, к.хім.н.

2 слайд

Слід переосмислити роль освіти не тільки як пасивного виконавця певного «соціального замовлення», але як реального середовища, що формує образ майбутнього та механізми його досягнення Бизнес-образование: специфика, программы, технологии, организация. – М., 2004. – С. 161.

3 слайд

…освіченою людиною вважається та, яка навчилася вчитися, навчилася змінюватися, яка ясно розуміє, що жодне знання ненадійне, що тільки процес пошуку знань дає основу для надійності. К. Роджерс

4 слайд

Основні тенденції сучасного розвитку освіти: відкритість безперервність трансформація у сферу освітніх послуг

5 слайд

Інститут післядипломної педагогічної освіти – провайдер освітніх послуг, що будує надання сфери освітніх послуг на принципах бенчмаркінгової діяльності

6 слайд

Головна мета проекту: впровадження кредитно-модульного формату курсової підготовки педагогічних кадрів та розробка пролонгованого міжатестаційного періоду для забезпечення неперервного, мобільного розвитку педагогів, посилення конкурентноспроможності регіональної системи освіти в національному та європейському освітньому просторі

7 слайд

Завдання проекту: Підготовка педагогів до компетенції освіти протягом життя Проектування та поетапна апробація ОЗ процесу підготовки педагогічних кадрів, спрямованого на перехід від рекурентної до неперервної освіти шляхом впровадження кредитно-модульного та розробки пролонгованого міжкурсового періоду

8 слайд

Забезпечення можливості навчання за індивідуальною (варіативною) частиною професійної програми, що сформована на основі вимог замовників та побажань слухачів і сприяє їх саморозвитку і підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві

9 слайд

Розробка модульної програми, технологій, змісту, форм організації ефективного навчального процесу для власне курсового та міжкурсового форматів, підготовка комплексу навчально-методичних матеріалів, Щоденника міжкурсового формату Залучення варіативної складової курсів Розподіл залікового кредиту власне курсового (очно-підсумкового і контрольно-дистанційного форматів) та міжкурсового періоду

10 слайд

«неперервна освіта»: «продовжена» (continuing) – в Англії «поновлена» (remedial) – у Швеції «довічна освіта» (lifelong education) – у США в Україні – неперервна, перманентна, подальша, освіта дорослих

11 слайд

Методологічні підходи до організації неперервної педагогічної освіти андрагогічний діяльнісно-творчий аксіологічний системний компетентнісно зорієнтований, особистісно-розвивальний та персонологізований

12 слайд

Індивідуальний освітній маршрут (освітня траєкторія) – специфічна інновація в системі підвищення кваліфікації, що передбачає особливо організоване (частково чи повністю самостійне, прискорене) засвоєння освітніх програм підвищення кваліфікації (модулями, блоками

13 слайд

створення власної індивідуальної професійно-особистісної траєкторії

14 слайд

ПЕРСПЕКТИВИ КМС: Перехід від традиційного пасивно-репродуктивного, епізодичного (один раз на п’ять років) до інноваційного проблемно-орієнтованого, цілеспрямованого, активно-діяльнісного

15 слайд

використання диференційованих та індивідуальних навчальних програм професійного розвитку

16 слайд

підвищення внутрішньої мотивації педагога, його проактивності, самостійності, відповідальний за свій вибір у навчанні і темп власного професійного розвитку

17 слайд

вибір педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку, оволодінню системою засобів, методів, механізмів самовдосконалення та самореалізації

18 слайд

співпартнери в оволодінні знаннями і вміннями, співтворці педагогіка співробітництва, тактовності й толерантності

19 слайд

розширено й оновлено функційні ролі всіх учасників навчального процесу створено умови для побудови нової методології та практики освіти дорослих, творчого розвитку педагога впродовж життя

20 слайд

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ КУРСІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

21 слайд

Інновація в навчанні – введення нового в мету, зміст, методи і прийоми навчання, організацію діяльності; зміни в стилі мислення

22 слайд

Європейську кредитно-трансферну систему (European Credit Transfer System, ECTS; накопичувальна кредитна система, довірча система) витлумачують як систему взаємного визнання (перезарахування) залікових одиниць/кредитів

23 слайд

ЕСТS- це європейська кредитно -трансферна система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи вимірів порівняння результатів навчання, їхнього академічного визнання для передачі від одного закладу освіти іншому. Система ЕСТС базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її частин: Е - кредитів, ЕСТS - оцінок.

24 слайд

ЕСТS - кредити відображають навантаження педагогічного працівника в період навчання на курсах підвищення кваліфікації та в міжатестаційний період ЕСТS -оцінки використовуються для спрощення переведення оцінок між ланками системи підвищення кваліфікації (облІППО/інший виший навчальний заклад післядипломної освіти - районна/міська методична служба - конкретний загальноосвітній навчальний заклад), забезпечуючи конвертованість внутрішніх оцінок на різних рівнях системи підвищення кваліфікації (галузевому, міжгалузевому, обласному, районному/міському, рівні конкретного навчального закладу)

25 слайд

Модуль — окремий і зв'язаний блок навчання, задокументована завершена частина модульної програми, що реалізується відповідними формами навчального процесу, окрема самостійна частина навчально-тематичного плану (тема, розділ), що логічно об'єднує кілька навчальних елементів основних оціночних блоків знань слухачів .

26 слайд

Змістовий модуль - сукупність навчальних елементів модульної програми, що поєднані за змістом навколо певного навчального об'єкту

27 слайд

КРЕДИТ – засіб, що забезпечує вимірювання результатів навчання, досягнутих за певний час курсової підготовки чи міжатестаційного періоду

28 слайд

Рекурентна освіта (від англ. recurrent education) – освіта неусвідомлена, безсистемна, хаотична, що повторюється час від часу

29 слайд

Під циклічною моделлю професійно-особистісного зростання педагога за КМС розуміємо багаторівневу систему, яка відтворює характерні етапи підвищення кваліфікації педагога як цілісного міжатестаційного циклу, передає елементи, параметри навчання, координаційні зв’язки між усіма суб’єктами процесу, визначає шляхи й способи організації навчального процесу, спрямовує діяльність педагога на кожному етапі

30 слайд

“модель емпіричного навчання” Курта Левіна і Девіда Колба 1) конкретний досвід (діяльність, практика), 2) рефлексивне спостереження і роздуми, 3) абстрактна концептуалізація через формування абстрактних концепцій і теоретичних узагальнень, 4) активне експериментування, тобто перевірка, випробовування результатів функціонування цих концепцій в нових умовах і ситуаціях

31 слайд

За шкалою ЕСТS За національною шкалою За модульною програмою курсів А відмінно 90-100 ВС добре 75-89 DЕ задовільно 60-74 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 1-59 F незадовільно з обов'язковим повторним курсом 1-59

32 слайд

ДІЯЛЬНІСНО-ПОШУКОВИЙ IV. РЕФЛЕКСИВНО-КОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП МІЖКУРСОВИЙ ПІДСУМКОВО-ЗВІТОВИЙ ІІ. ВЛАСНЕ КУРСОВИЙ ЕТАП ОЧНИЙ ФОРМАТ КОНТРОЛЬНО-ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ Формати підвищення кваліфікації за кредитно-модульною формою курсової підготовки

33 слайд

Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до педагога на засадах компетентнісного підходу: інформаційна (знати) діяльнісна (вміти) креативна (володіння навичками, установками) розвивальна

34 слайд

35 слайд

Інноваційні принципи діяльності педагога

36 слайд

Розподіл кредиту НА ОЧНО-НАСТАНОВЧІЙ СЕСІЇ Види навчальної діяльності ПМ1 ПМ2 ПМ3 Підсумковий контроль Усього Участь в інтерактивних лекціях, тренінгах 2 Вихідний контроль та модульний контроль - - - 5 Самостійна робота слухача 1-3 Підсумковий контроль – тест 10 10 Загальний кредит за модуль - -

37 слайд

РОЗПОДІЛ КРЕДИТУ КОТРОЛЬНОГО БЛОКУ МОДУЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ Вхідний контроль 5 Вихідний контроль 5 Модульний контроль 5/20 Усього 40

38 слайд

Розподіл кредиту на очно-дистанційних курсах Види навчальної діяльності ПМ1 ПМ2 ПМ3 Підсумковий контроль Усього Участь в інтерактивних лекціях, тренінгах (очний формат) 2 Практичні заняття, конференція (очний формат) - - - 2 Практичне, семінарські заняття (дистанційний формат) - - - 3 Форум, чат (дистанційний формат) 3 Самостійна робота (дистанційний формат) 1 Підсумковий контроль – тест (очний формат) 20 20 Загальний кредит - - 200

39 слайд

КМ 1 (КОФ+КДФ) + КМ 2 ((КОФ+КДФ)) + КМ 3 (КОФ+КДФ) + КМ 4 (КОФ+КДФ) + КМ 4 (КОФ+КДФ) +… КМП = Розподіл кредиту модульної програми курсів +ККБ

40 слайд

КРЕДИТ МІЖКУРСОВОГО ФОРМАТУ = КРЕДИТ ПРОЛОНГОВАНОГО МІЖКУРСОВОГО ПЕРІОДУ + ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ ПІДСУМКОВО-ЗВІТОВОГО ПЕРІОДУ КМЕ = КПМП + ЗКПП

41 слайд

Етапи реалізації проекту Термін дії проекту: 2008 – 2013 роки І етап – пропедевтично-прогнозувальний (2008 р) ІІ етап – власне курсовий (2009 р): очний формат і контрольно-дистанційний ІІІ етап – міжкурсовий (2009-2013 р) : діяльнісно-пошуковий період (2009-2013 р) і підсумково-звітовий етап (2013 р) ІV етап – рефлексивно-корекційний (2013 рік)

42 слайд

43 слайд

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД

44 слайд

Розподіл кредиту на підсумково-звітовому етапі ФОРМИ РОБОТИ ЗАГАЛЬНА СУМА КРЕДИТУ Модулі на вибір слухачів 30 балів Участь у роботі круглих столів, творчих майстерень, лабораторій 20 балів Захист системно-пролонгованих міжкурсових індивідуальних (кооперативних) творчих проектів 50 балів Усього за підсумково-звітовий формат кредит складає: 100 балів

45 слайд

Сума кредиту в міжкурсовий період (показник у балах) Відповідність кваліфікаційній категорії (позачерговій атестаційній категорії) 1. До 1000 балів ІІ категорія 2. Від 1000 до 1250 І категорія 3. Від 1250 і більше ВИЩА КАТЕГОРІЯ 4. Від 1300 і більше СТАРШИЙ УЧИТЕЛЬ 5. Від 1300 до 1500 балів Учитель-методист

46 слайд

Головним сьогоднішнім завданням стало виробництво компетентних людей – таких людей, які були б здатні застосувати свої знання в умовах, що змінюються, і... чия основна компетенція полягає в умінні включатися в постійне самонавчання впродовж усього життя. М.Ш. Ноулз

47 слайд

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ Й КОНСТРУКТИВНІ ПИТАННЯ